Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti BONA SERVICES, s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou BOOSTERS s.r.o., so sídlom Krčulova 2, 977 01 Brezno, IČO: 45 993 670, DIČ: 2023175935, IČ DPH: SK2023175935, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 19453/S (ďalej tiež ako “Poskytovateľ¨) a každou osobou, ktorá je objednávateľom služieb, ponúkaných Poskytovateľom.
 2. Kontakt na Poskytovateľa je: email: info@boosters.sk, telefónne číslo: +421 908 916 164.
 3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku na doméne s názvom www.boosters.sk (ďalej aj “Internetová stránka“).
 4. Objednávateľom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o využívanie niektorej zo služieb ponúkaných Poskytovateľom a ktorá akceptovala cenovú ponuku zaslanú jej Poskytovateľom. Poskytovateľ vyhlasuje, že ním poskytované služby sú určené výlučne pre právnické osoby alebo pre fyzické osoby – podnikateľov a že nie sú určené pre spotrebiteľov, vzhľadom k čomu sa ani tieto VOP nevzťahujú na vzťahy so spotrebiteľmi a tieto vzťahy neupravujú.
 5. Službami sa rozumejú služby, ktoré má Poskytovateľ zverejnené v ponuke na internetovej stránke.  Ide o služby v oblasti online marketingu, obsah a rozsah ktorých závisí od požiadaviek objednávateľa a od vzájomnej dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Konkrétny obsah a rozsah služieb bude vymedzený v cenovej ponuke zaslanej Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa.

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb

 1. V prípade, že má Objednávateľ záujem o niektorú zo služieb poskytovaných Poskytovateľom, oznámi tento svoj záujem Poskytovateľovi telefonicky, osobne alebo emailom, kde zároveň špecifikuje o akú službu a v akom rozsahu má záujem.
 2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej tiež ako „zmluva“) zo strany Poskytovateľa, je cenová ponuka služieb obsahujúca druh a rozsah služieb, ako aj cenu za služieb a ďalšie práva a povinností zmluvných strán.
 3. K akceptácii objednávky služieb zo strany Objednávateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o akceptácii cenovej ponuky zo strany Objednávateľa.
 4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Poskytovateľa a Objednávateľa.
 5. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.
 6. Súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky.

III. Cena za služby a platobné podmienky

 1. Cena služieb poskytovaných Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa je uvedená v cenovej ponuke Poskytovateľa akceptovanej Objednávateľom (ďalej tiež ako „cena za služby“).
 2. Cena služby závisí od konkrétneho druhu a rozsahu služby o ktorú ma Objednávateľ.
 3. Základným platidlom je mena euro.
 4. Cena za služby sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ je platcom DPH. Všetky sumy uvedené v cenovej ponuke sú uvedené bez DPH, pričom k uvedeným sumám bude pripočítaná DPH v zmysle príslušných právnych predpisov.
 6. Akceptáciou cenovej ponuky Objednávateľ uvedené ceny akceptuje.
 7. Ceny služieb poskytovaných Poskytovateľom sú uvedené aj na internetovej stránke – tieto ceny však majú iba informačnú a orientačnú povahu a nie sú záväzné – záväzná je výlučne cena obsiahnutá v cenovej ponuke Poskytovateľa zaslanej Objednávateľovi, ktorá vychádza zo špecifikácie služieb o poskytnutie ktorých má Objednávateľ záujem.
 8. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

IV. Spôsoby platby

 1. Za služby ponúkane Poskytovateľom je možné platiť výlučne na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, a to bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa alebo vkladom na účet Poskytovateľa.
 2. Spôsob platby ceny za službu bude uvedený v cenovej ponuke Poskytovateľa.
 3. Faktúry vystavené Poskytovateľom budú vystavené so 14 dňovou lehotou splatnosti.

V. Poskytnutie služieb

 1. Poskytovateľ poskytne službu v lehote a rozsahu v závislosti od konkrétnej zmluvy uzavretej s Objednávateľom. Lehota na poskytnutie služby začína plynúť odo dňa pripísania ceny za služby na účet Poskytovateľa a od poskytnutia všetkých Poskytovateľom požadovaných informácií a podkladov zo strany Objednávateľa, ak sa Poskytovateľ s Objednávateľom nedohodnú inak.
  1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi služby v objednanom rozsahu a včas, spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.
  1. Objednávateľ je povinný pri objednaní služby, špecifikácii požiadaviek a poskytovaní údajov, poskytnúť Poskytovateľovi všetky údaje pravdivo a bez chýb. Takto poskytnuté údaje považuje Poskytovateľ za správne a pravdivé a nezodpovedá za nesprávnosť týchto údajov ani za kvalitu a obsah služby vyplývajúcej z Objednávateľom poskytnutých údajov.
  1. Poskytovateľ neposkytuje služby, predmetom ktorých sú vulgarizmy, urážlivý, xenofóbny, rasistický, politický alebo iný citlivý obsah / téma / pojem / grafický, textový alebo zvukový prvok (ďalej tiež ako „nežiadúci obsah“).
  1. Objednávateľ nesmie v objednávke uvádzať nežiadúci obsah.
  1. Pri poskytovaní služieb nezodpovedá Poskytovateľ za technické výpadky, ktoré neboli úmyselne spôsobené Poskytovateľom, ako ani za následok týchto technických výpadkov.

VI. Zánik zmluvy

 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb, ak:
 1. Objednávateľ neposkytol Poskytovateľovi v stanovenej lehote súčinnosť potrebnú na poskytnutie služieb a splnenie zmluvy, alebo
  1. Služby požadované Objednávateľom alebo ich obsah sú v rozpore s týmito VOP, alebo
  1. Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry vystavenej Poskytovateľom, alebo
  1. Na majetok Objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia alebo vstúpil do likvidácie,
  1. Ak tak stanovuje dohoda zmluvných strán alebo príslušné právne predpisy.
 2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb, ak:
 1. Na majetok Poskytovateľa bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia alebo vstúpil do likvidácie,
 2. Ak tak stanovuje dohoda zmluvných strán alebo príslušné právne predpisy.
 • Zmluva o poskytnutí služieb môže byť ukončená aj na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
 • Každá zmluvná strana je oprávnená písomne (z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu) vypovedať zmluvu o poskytnutí služieb – v takom prípade zaniká zmluva uplynutím kalendárneho mesiaca v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

VII. Dohoda o mlčanlivosti

 1. Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že všetky skutočnosti o ktorých sa dozvedeli pri plnení zmluvy o poskytnutí služieb a skutočnosti súvisiace so vzťahmi vyplývajúcimi zo zmluvy o poskytnutí služieb medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, sa zaväzujú nezverejniť a zabrániť, aby sa tieto stali známe tretím osobám po Dobu platnosti zmluvy a 10 rokov po ukončení zmluvy. Uvedené sa nevzťahuje sa nevzťahujú na prípadnú povinnosť zverejňovania zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a objednávok a faktúr v zmysle § 5b zákona  o slobode informácií.
 2. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na sprístupnenie informácií súdom, orgánom činným  trestnom konaní, štátnym úradom, účtovným spoločnostiam (v nevyhnutnom rozsahu) alebo iným osobám, ktorým musia byť údaje sprístupnené za účelom uplatňovania práv niektorej zo zmluvných strán (napríklad advokát).
 3. V prípade, že Poskytovateľ alebo Objednávateľ poruší povinnosť podľa bodu 1 tohto článku, zaväzuje sa zaplatiť druhej zmluvnej strany zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR, a to za každé jednotlivé porušenie uvedenej povinnosti.

VIII. Rozhodcovská doložka

 1. Zmluvné strany sa uzatvorením zmluvy o poskytnutí služieb dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy o poskytnutí služieb, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, budú prejednané a rozhodnuté v rozhodcovskom konaní.
  1. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy o poskytnutí služieb, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, budú predložené a rozhodované rozhodcovským súdom: Rozhodcovský súd pri Slovenskej arbitrážnej komore ZZPO, so sídlom V. P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen, zriaďovateľom ktorého je Slovenská arbitrážna komora ZZPO, so sídlom . P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen, IČO: 45 745 056. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa Rozhodcovských pravidiel a Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu príslušného rozhodcovského súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné a nemenné. Uzatvorením zmluvy o poskytnutí služieb (akceptáciou cenovej ponuky zo strany Objednávateľa) zmluvné strany súhlasia s rozhodcovskou doložkou podľa tohto článku VOP.

IX.    Záverečné ustanovenia

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sú súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a upravujú právne vzťahy medzi uvedenými zmluvnými stranami.

Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti BONA SERVICES, s.r.o.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Poskytovateľom je spoločnosť BOOSTERS s.r.o., so sídlom Krčulova 2, 977 01 Brezno, IČO: 45 993 670, DIČ: 2023175935, IČ DPH: SK2023175935 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 19453/S (ďalej len „Poskytovateľ“).
 3. Kontakt na Poskytovateľa je: email: info@boosters.sk, telefónne číslo: +421 908 916 164
 4. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku na doméne s názvom www.boosters.sk (ďalej aj “internetová stránka“).
 5. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená s Poskytovateľom.
 6. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú stránku na doméne s názvom www.boosters.sk (ďalej aj “internetová stránka“).
 7. Objednávateľom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem o využívanie niektorej zo služieb ponúkaných Poskytovateľom a ktorá akceptovala cenovú ponuku zaslanú jej Poskytovateľom. Poskytovateľ vyhlasuje, že ním poskytované služby sú určené výlučne pre právnické osoby alebo pre fyzické osoby – podnikateľov a že nie sú určené pre spotrebiteľov, vzhľadom k čomu sa ani tieto VOP nevzťahujú na vzťahy so spotrebiteľmi a tieto vzťahy neupravujú.
 8. Službami sa rozumejú služby, ktoré má Poskytovateľ zverejnené v ponuke na internetovej stránke.  Ide o služby v oblasti online marketingu, obsah a rozsah ktorých závisí od požiadaviek objednávateľa a od vzájomnej dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Konkrétny obsah a rozsah služieb bude vymedzený v cenovej ponuke zaslanej Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa.

II. Odkazy

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa.

III. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady služieb

 1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb (Ďalej tiež ako „zmluva“) t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase (ak bol čas dodania dohodnutý).

IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na:
 1. Rozsah poskytnutej služby
 2. Včasnosť poskytnutia služby
 3. Správnosť ceny za službu
 • Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: BOOSTERS s.r.o., so sídlom Krčúlova 2, 977 01 Brezno, alebo emailom na adresu: Kontakt na Poskytovateľa je: email: info@boosters.sk, telefónne číslo: +421 908 916 164.  Objednávateľ môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle Poskytovateľa.
 • Pri reklamácii Objednávateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby.  Pri reklamácii Objednávateľ tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje.
 • Poskytovateľ vybaví reklamáciu do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne alebo emailom/, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 • Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením ceny za službu, vyplatením zľavy z ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie.

V. Práva Objednávateľa pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Objednávateľ právo na poskytnutie náhradnej služby, na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.

VI. Záverečné ustanovenia

 • Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti BOOSTERS s.r.o., so sídlom Krčúlova 2, 977 01 Brezno, IČO: 45 993 670 a spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami sú súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a upravujú právne vzťahy medzi uvedenými zmluvnými stranami.